POSSIBILITAT DE TRIPLE TITULACIÓ EN 4 ANYS:

Desenvolupament d’aplicacions web

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Administració de sistemes informàtics en xarxa


Què aprendràs a fer?
 

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat  client  o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Què estudiaràs?

- Sistemes informàtics.
- Base de dades
- Programació
- Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
- Entorns de desenvolupament
- Desenvolupament web en entorn client
- Desenvolupament web en entorn servidor
- Desplegament d’aplicacions web
- Disseny d’interfícies web
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte de DAW
- Formació en centres de treball (317 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Desenvolupador d’aplicacions web en diversos àmbits.
• Programació web i multimèdia.
• Dissenyador web.
• Webmaster.

mes informacio curs3

desenvolupament apli web 1

desenvolupament apli web 2

desenvolupament apli web 3