L'any 2010 va entrar en vigor una nou model de selectivitat. Per tal de vincular més l'examen als estudis que es volen cursar, la nova prova d'accés a la universitat (PAU) canvia d'estructura i d'enfocament, i ofereix a l'estudiant la possibilitat de dissenyar-la a la seva mida d'acord amb els interessos futurs.

Una de les principals novetats és que la prova s’estructura en dues fases: una fase general, que obligatòriament s'haurà de superar per accedir a la universitat, i una fase específica, de caràcter voluntari, que l'estudiant podrà realitzar per millorar la nota obtinguda en la fase general.

Fase general obligatòria.
* L'hauran de realitzar tots els alumnes.
* S'hauran d'examinar de 4 matèries comunes + 1 matèria de modalitat (que podrà escollir l'alumne lliurament).

Fase específica optativa.
* Adreçada només als alumnes que vulguin millorar la qualificació per optar a estudis que requereixen una nota d'admissió alta.
* Es podran examinar d'un màxim de 3 matèries més de modalitat.

Batxillerat LOE
(Modalitats)
 
 
 
 
PAU: proves d'accés a la universitat
(SELECTIVITAT)
   
 

Arts

 Ciències
i

 
tecnologia
 Humanitats
i

Ciències socials

   

Fase general
(obligatòria)

   
Fase específica
(optativa)
   
MATÈRIES COMUNES
MATÈRIES DE MODALITAT
Llengua catalana i literatura
un màxim de
3 matèries
de modalitat a triar*
Llengua castellana i literatura
  *
Llengua estrangera
Història
o
Història de la filosofia
MATÈRIA DE MODALITAT
      
1 matèria
de modalitat a triar
   

 


* MATÈRIES DE MODALITAT:

**
- Anàlisi musical
**
**
- Geografia
**
- Biologia
- Grec
- Ciències de la terra i del medi ambient
- Història de l'art
- Cultura audiovisual
- Literatura catalana
- Dibuix artístic
- Literatura castellana
- Dibuix tècnic
- Llatí
- Disseny
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Economia de l'empresa
- Matemàtiques
- Electrotècnia
- Química
- Física
- Tecnologia industrial

Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat [DOGC 9.7.2009]