1. MATÈRIES A CURSAR
 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana I Llengua catalana II
Llengua castellana I Llengua castellana II
Anglès I Anglès II
Filosofia Història
Ciències per al món contemporani Història de la filosofia 
Educació física Treball de recerca
Tutoria  Tutoria 
Matèries diversificades Matèries diversificades
Llatí I Llatí II
Història del món contemporani Literatura castellana
Literatura catalana Geografia
  Història de l'art
Francès  
o  
Psicologia i sociologia  


2. SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI HUMANÍSTIC

- Vinculació del Batxillerat amb els Graus universitaris

- Cicles formatius de grau Superior